onsdag 3 juni 2015

Kulturhistorisk kunskap efter vindkraftarkeologi - P4 Halland


Ett kort inslag om vad de senaste årens arkeologiska insatser i samband med vindkraftetableringar gett för spännande kunskap.

Uppenbart är att insatserna kompletterar det vi vet fårn slättbygden på ett intressant sätt.

Läs mer i denna blogpost.
________________________
Projektet finansieras av Energimyndigheten och administreras av Länsstyrelsen Hallands län.

Kunskapsskafferiet i skogen är stort och outforskat

För lite drygt 10 år sedan arrangerade jag en konferens på Jönköpings Länsmuseum. Temat var "Vårt kunskapsskafferi i skogen", dvs hur dålig koll vi egentligen har på våra skogliga fornlämningar. Konferensen resulterade i en publikation.
Jag återupptäckte publikationen för några dagar sedan. Vi städade lite i bokhyllan. Det som slog mig är att temat är lika nästan lika relevant nu som det var då.

Hur menar han nu? Kanske någon undrar. Jo jag arbetar för närvarande med ett projekt åt länsstyrelsen, ett uppföljningsprojekt där den nya kunskap som alla vindkraftärenden i Halland gett oss.

I korthet kan man konstatera att ca 500 nya lämningar registrerats i Halland. Fördelningen ser ut såhär utifrån de inventeringar som hittills gåtts igenom, tendensen torde vara ungefär densamma även om vi fick tillgång till samtliga* inventeringar:
En mycket liten del av vindkraftprojekten har fått bekosta förundersökningar. Men det fåtalet förundersökningar som gjorts har ändock gett intressanta fingervisningar om hur det halländska landskapets olika topografiska lägen hanteras under olika tider. I vanliga fall beaktar den antikvariska verksamheten primärt fornlämningar i slättbygd och i någon mån i kustlandskapet. Då är järnålderns mellersta del nästan helt osynlig, eller i vart fall väldigt ovanlig. Så verkar det inte vara i de höglänta delarna av Halland, i grafen nedan har 14C-dateringar och daterande fynd ställts samman för att bli överblickbara:
Kanske är det så att det vi saknar i slättbygden finns på höjderna. Vad det har för kulturhistorisk betydelse coh orsakssammanhang kan vara värt att fundera över. Förhoppningsvis får jag anledning att komma tillbaka till det i framtiden.
____________________
* Notera att vi inte har tillgång till alla inventeringar som gjorts, eftersom utredningar etapp 1 kan göras på företagarens initiativ så finns det ett antal inventeringar där resultaten bara delgivits företagaren och inte myndigheter och antikvariska arkivinstitutioner.
________________________
Projektet finansieras av Energimyndigheten och administreras av Länsstyrelsen Hallands län.

måndag 25 mars 2013

Aktuellt: Rapport & rapportbilaga!


Vi har tidigare nämnt att rapporten finns ute för nedladdning. Nu vill vi framhålla att även bilagan är tillgänglig. Här hittar ni dem som pdf filer:
Rapport (2,5 mb)
Bilaga med tematiska fördjupningar (11 mb)

fredag 22 mars 2013

Slutrapport Vindkraft & Kulturmiljö

Nu fick jag precis besked om att slutrapporten frö projektet finns att ladda ner från Naturvårdsverkets hemsida. Du hittar den här.

onsdag 20 februari 2013

Nästan i mål

Nu är projektet nästan i mål. Fick just korektur på bilagan till rapporten. Skall få korr på själva rapporten också och när jag godkänt det så läggs det ut på nätet.

torsdag 6 december 2012

Snart kommer rapporten

Snart kommer rapporten från projekt Vindkraft & kulturmiljö. För ett tag sedan godkände Vindvals programkommité rapportmanus. Nu återstår mindre redigeringar innan den finns tillgänglig. Rapporten kommer att utgöras av en huvudrapport och en separat bilaga med fallstudier.

När rapporten finns tillgänglig kommer det att tillkännages här.

onsdag 18 april 2012

Projektets status

Projektet hade ett vetenskapligt granskningsmöte härom veckan. Nu håller rapporten på att slutarbetas, därefter skall den godkännas av vindvals programkommitté varefter den kan släppas till allmänt beskådande. Om allt funkar och inget oförutsett händer så sker detta i sommar.