fredag 9 oktober 2009

Styrgruppsmöte med Nätverk för vindbruk

Nu har projekt vindKRAFT & KULTURmiljö presenterats för styrgruppen för det av Energimyndigheten finansierade Nätverk för Vindbruk, nod Länsstyrelsen i Hallands län.

Seminariet Skog -09


Med ojämna mellanrum hålls konferenser kring skogsarkelogi och människans historia i skogen. Skog -09 är den senaste och den konferensen gick av stapeln i Uppsala 6-7 oktober 2009. Konferensen handlade inte om vindkraft men är ändå relevant för detta projekt då mycket av vindkraftutbyggnaden nu sker i skogsbygd. Områden som är antikvariskt tämligen eftersatta. Eftersatta i den meningen att en mindre andel av de fornlämningar som finns där är kända än i jordbruksmark samt eftersatta då många länsstyrelser inte har funderat över sitt förhållningssätt till skogen. Ofta är det så illa att man har olika praxis för exploateringar i skogsbygd och i jordbruksbygd där jordbruksbygden av flera skäl bevakas hårdare än skogsbygden. Detta är givetvis inte formellt riktigt.


Arkeologin fokuserade länge på det som var känt i jordbruksbygden. Skogsbygden handlade då, fram till mitten av 1980-talet framför allt om järnframställning. Men inte om människorna som framställde järnet utan järnframställningens tekniska natur. Att framställningen av järn var blott en av flera olika försörjningsgrenar i en uttalad livsstrategi i skogsbygden behandlades inte. Detta lever i mångt och mycket kvar hos flera av de företag som arbetar med olika former av utredningar inför vindkraftutbyggnad i skogsbygd. I de värderingar som brukar göras av lämningarnas vetenskapliga, pedagogiska och upplevelsemässiga potential så tillskrivs skogslämningarna, så länge det inte rör sig om järnhantering, generellt en låg vetenskaplig potential. Hur oerhört förlegat detta är bevisar de med ojämna mellanrum återkommande skogsseminarierna tydligt. De visar även rent konkret att det finns problem med dagens klassificering i fast fornlämning respektive övrig kulturhistorisk lämning.


Jag kan konstatera att det hade varit nyttigt för fler av kulturarvsförvaltningens aktörer att delta i seminariet Skog -09. Det var ett seminarie fullt av perspektiv och tolkningsglädje. Ett seminarie som tydligt pekade ut de skogliga lämningarnas höga vetenskapliga potential. (Den som vill läsa referat av seminariet kan göra det här: dag 1, dag 2)