måndag 29 mars 2010

Det är skillnad på storlek och storlek

Läser för ögonblicket i en MKB och häpnar över vissa uppgifter. Det står att ett område på 1300 kvadratmeter kommer att tas i anspråk för anläggning av fundament, plats för lyftkran mm.

I verkligheten var den yta som fyllts ut, planats ut eller på annat sätt schaktats på 9000 kvadratmeter! Vi var på plats och mätte...

Vi kommer systematiskt att undersöka hur stora ytor som tarvas vid anläggning, så här stora avvikelser är inte något som gynnar branschens trovärdighet.

Skogens biologiska kulturarv

Biologiskt kulturarv är en av ingångarna till kulturmiljön i detta projekt. För några år sedan publicerade RAÄ en bra rapport om biologiskt kulturarv i skogsmark, den hittar ni här.

Kulturarv-vindkraft-turism

I mitt lokala annonsblad kunde man häromveckan (precis som alla veckor) läsa kritiska insändare om en planerad vindkraftpark i kommunens västra del. Just denna lyfte fram kulturarvsaspekten med följande ord:

Vi talar om en kulturbygd som kommer att vanställas till oigenkännlighet och
förlora sin attraktionskraft för bosättning och rekreation


Uttalandet är intressant och för mina tankar till en Skotsk studie där man undersökte turisters upplevelser av vindkraftparker i västra skottland (Argyll & Bute). Dvs ett område som turister framför allt besöker på grund av dess natur samt dess värden som kulturbygd. Vad kom man då fram till i studien ”Tourist Attitudes towards Wind Farms”?

I undersökningen intervjuades 307 turister. Frågorna kretsade kring: besöksfrekvens, vad som lockade dem till området, om det fanns något i omgivningen som störde, om man kom ihåg var man sett vindkraftverk, om man planerar att komma tillbaka till området etc.

Huvuddelen av de intervjuade hade varit i området förut (60%) och det var naturen och kulturlandskapet, dvs sceneriet, som lockade dem till området. På den direkta frågan om det fanns något som gjorde området oattraktivt svarade en majoritet ”inget”, den högsta negativa responsen gällde ”för mycket skräp” (3%). De flesta hade sett vindkraftverk men kunde inte peka ut var de sett dem. Det intressanta är att av de som hade ett minne av att sett vindkraftverk så ansåg 43% att de utgjorde ett positivt inslag i miljön medan 8% ansåg att de utgjorde ett negativt inslag.

Dessa siffror är givetvis inte direkt översättningsbara till svenska förhållanden, sannolikt därför att miljöbelastningen i Storbritannien över lag är extremt hög och i det perspektivet är en ”ren” energikälla som vindkraft något mycket positivt.

Rapporten är intressant nog att läsas. En sammanfattning hittar man här.

måndag 15 mars 2010

Genomförd presentation samt abstract

I fredags, den 12 mars, presenterades projektet vid den årligen återkommande Västsvenska arkeologidagen på Göteborgs Universitet. Detta är ett tillfälle då aktuell arkeologi i västsverige belyses av de olika aktörerna. Deltar gör arkeologer från olika firmor/museer, studenter samt handläggare från länsstyrelsen. Det är ett bra tillfälle att nå ut med information till kulturmiljösektorn. Ungefär 100 personer deltog på seminariet.

Idag 15 mars är sista dagen att skicka in abstracts till Nationella Vind. Ett sådant går med mailen så fort det är korrekturläst.

onsdag 3 mars 2010

Förändringar i projektgruppen

Projektet har råkat ut för ett smärre bakslag. Vår biolog har känt sig tvungen att dra sig ur projektet och sökandet efter en ny har vidtagit.

Sedan är det glädjande att Maja Lindman, byggnadsantikvarie på Kulturmiljö Halland återkommit fårn föräldraledigheten. Hon ingick i den ursprungliga projektgruppen men ersattes en tid av Björn Ahnlund. Nu träder Maja åter in i projektet. Välkommen tillbaka Maja!