onsdag 16 december 2009

Lästips

Det finns en hel del aktörer som gör analyser av kulturmiljön inför kommande vindkraftprojekteringar. Kvaliten och ambitionsnivån på rapporterna varierar, ofta beroende på vilka förutsättningar som givits i det enskilda fallet. Ett intressant exempel på en brett upplagd analys av kulturmiljön är den förstudie som Jönköpings läns museum gjort åt Vattenfall inför en planerad projektering mellan Jönköping och Nässjö. I detta fall har man inte nöjt sig med en fornminnesinventering och översiktlig kartanalys utan gjort en ambitiösare kulturgeografisk analys än vad som är brukligt men även haft en byggnadsantikvarie inkopplad. Detta innebär att man sett till kulturmiljöns bredd på ett sätt som är allt för ovanligt. Rapporten rekommenderas varmt som ett gott exempel på hur man kan arbeta.

måndag 14 december 2009

Miljömässig kompensation

Det är fullt möjligt att tänka i termer av miljömässig kompensation när man gör ett intrång i en miljö. Jag vet inte i vilken utsträckning detta utnyttjas i samband med vindkraftprojektering, men möjligheten finns och frågan är om man inte skulle kunna närma sig vissa intressegrupper på detta vis. Kanske framför allt de som värnar naturintressen. Kan man t.ex. styra bort stora rovfåglar från område genom att utfodra i ett annat lämpligt område och därigenom undvika att de karismatiska djuren slås ihjäl när de utnyttjar termikströmmarna i närheten av vindkraftverken?

I samband med infrastruktursatsningar har man inom vägverket arbetat en del med miljömässig kompensation. En intressant publikation från Vägverket region syd i samarbete med länsstyrelsen i skåne län beskriver det hela på ett bra sätt.

torsdag 10 december 2009

Fägata och kraftkabel

När ett vindkraftverk och tillhörande infrastruktur väl byggs är det viktigt att forn- och kulturlämningar i direkt anslutning till projekteringen markeras så att man uppmärksammas på dem när insatserna görs. I detta fall är de en fägata som markerats och en kraftledning som grävts ner precis norr om fägatans ena vall/mur. Fägatans kant har markerats med gängse markeringsband.

Vindkraft och skogsbrukBilderna föreställer två verk i mark där skogsbruk i industriell skala bedrivs. I det övre fallet kommer man att på ett bra sätt kunna utnyttja vindkraftverkets väg i samband med en kommande gallring. I det nedre fallet kommer vägen att kunna användas för uttransport av slutavverkat virke då en slutavverkning är att förvänta innan vindkraftverket tjänat ut om 30 år.
Men vad har detta emd kulturmiljö att göra? Jo ett av de stora hoten mot fornlämningar i skogsmark är skogsbruksåtgärder och anläggandet av skogsbilvägar. Genom vindkraftparken i detta område har en mycket välutvecklad infrastruktur med god bärighet etablerats och undanröjt behovet av nya skogsbilvägsystem vilket gynnar kulturarvet då vindkraftverkens vägar kontrolleras i samband med de arkeologiska insatser som genomförs inför en projektering.
Dessa verk ingår i Oxhultgruppen.

tisdag 8 december 2009

måndag 7 december 2009

Intressegrupp som hårdbevakar vindkraft

Föreningen Danske Torpare är till för danskar som äger och brukar fastigheter för fritidsändamål i Sverige. Föreningens medlemmar har ofta intressen i de tämligen glesbefolkade skogsområden av södra Sverige där en stor vindkraftexpansion pågår. Att vi tar upp föreningen är att många av de fastigheter som ägs av föreningens medlemmar utgörs av torp och smågårdar, ofta välbevarade och med förhållandevis höga byggnadshistoriska värden. Föreningens medlemmar månar i de flesta fall om att renoveringar och ombyggnationer skall ske pietetsfullt.

Föreningen ser inte med blida ögon på den vindkraftexpansion som nu sker i främst södra sverige. Som intressegrupp, med en delvis kulturhistoriskt baserad värdegrund är föreningens arbete mot vindkraft intressant att följa. Föreningen tar så hårt på vindkraftfrågan att man startat en specifik vindkraftgrupp. Gruppen har presenterat några viktiga dokument online:

Det är definitivt intressant att följa en intressegrupps argumentation och arbete. Inte minst när gruppen i stor utsträckning styrs av såväl kulturhistoriskt intresse som en romantisk idealbild av den svenska naturen. En idealbild som säkert även delas av många svenskar.

torsdag 3 december 2009

Projekt vindkraft&kulturmiljö presenteras på miljöforskningsdagarna

Nu är schemat satt till nästa års miljöforskningsdagar för journalister på Naturvårdsverket. Detta projekt kommer att presenteras under förmiddagen den första dagen, vilken har temat vindkraft. Den andra dagen har temat biologisk mångfald.