måndag 10 augusti 2009

officiell sammanfattning

Vindkraftetablering inverkar, i likhet med annan byggnation, på kulturmiljön och hur kulturmiljön uppfattas och upplevs. Det är inte bara platsen för själva kraftverket samt dess infrastruktur i form av vägar och ledningar som påverkar kulturmiljön. Själva kraftverket är i sig ett stort inslag i landskapsbilden, ett inslag som tveklöst påverkar kulturmiljön då en viktig parameter för att värdera en kulturmiljö är dess upplevelsevärde. Föreliggande studie syftar till att analysera och utvärdera ett antal vindkraftanläggningars inverkan på kulturmiljön och kulturarvet utifrån fornlämningar, bebyggelse, landskap och biologiskt kulturarv.

jfr: energimyndigheten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar