onsdag 25 augusti 2010

Biologiskt kulturarv

Bilden föreställer en husgrund med tydligt spismursröse i 30-40 årig granskog. Som så ofta är marken kring ett torp allt för näringsrik för att vara riktigt lämplig för granplantering, träden blir brådvuxna och faller lätt i stormar. I detta fall finns ett halvdussin rotvältor i resterna efter mangårdsbygggnaden.

I anslutning till husgrunden ovan finns tydliga murar som avgränsar dels gårdstunet och dels inägomarken. I kanten på gårdstunet invid en jordkällarrest hittades detta biologiska kulturarv. Det rör sig om ett ståtligt äppelträd, vilket dött på grund av de kringväxande granarna. Trädet hade kunnat räddas om man hållit avstånd till det när området planterades igen, alternativt hade man kunnat röja fram det när området röjdes eller förstagångsgallrades. Ett äppelträd är uppskattat av såväl fältvilt som insekter och fåglar. I dagsläget kan vi inte veta om trädet var något av de vanligaste sorterna eller om det utgjorde ett unikum värt att spara i genbank.
Inom många vindkraftparker som anläggs i skogsmark finns det backstuge-. torp- och gårdsruiner. Ofta finns det vid dessa kvar spår av vad som odlats eller brukats. Där kan finnas nyttoväxter så som bärbuskar och fruktträd, men även förvildade rotfrukter, humle och annat spännande. Där kan även finnas blommande växter av olika slag, t.ex. syrén, påskliljor, irisar eller rosor. Ofta kan man med enkla medel röja fram och förbättra livsbetingelserna för dessa växter. Sådana enkelt genomförda insatser gynnar djurlivet i området samtidigt som det ökar besöksvärdet på platsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar