onsdag 15 december 2010

Hur stor plats tar ett vindkraftverk egentligen?

Bilden är en sammanställning av uppgifter om uppställningsytornas storlek för vindkraftparker i skogsmark (mörkblå markering). Som jämförelse har den faktiskt ianspråktagna ytan vid ett tjugotal vindkraftverk lagts in. Skillnaden är markant.

Det som mätts in vid uppställningsplatserna är inte bara den grusade ytan utan allt som påverkat marken genom schaktning, sprängning, utfyllnad etc, dvs åtgärder som om de påverkar en fornlämning är tillståndspliktiga. Hade bara den permanent ianspråktagna ytan som grusats upp invid kraftverken mätts in så hade ytan blivit ungefär 20% mindre, vilket fortfarande är en stor avvikelse från vad som angivits i underlagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar