tisdag 15 september 2009

Boktips

I miljökonsekvensbeskrivningar (mkb) ser man ofta att mer kraft läggs på natur- än kulturmiljöaspekter på den planerade exploateringen. Ofta är inte ens en arkeolog inblandad när fornlämningar och landskapsrum diskuteras i planprocessen. Delvis beror detta givetvis på att vissa kulturmiljöfrågor fångas in via speciallagstiftningen fornminneslagen (lag 1988:950 om fornminnen mm).

En studie av relationen mellan natur- och kulturmiljövård utifrån länsstyrelsers handlingspraxis har gjorts av forskare knutna till Lunds universitet. Studien kan laddas ner här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar