tisdag 15 september 2009

KULTUR~NATUR Konferens för kulturstudier i Sverige 2009


I början av sommaren hölls en intressant konferens i Norrköping. konferensen, KULTUR~NATUR Konferens för kulturstudier i Sverige 2009, arrangerades av ACSIS (advanced Cultural Studies Institute of Sweden, Linköpings Universitet). Konferensen hade ett brett angreppssätt på relationen natur~kultur där ett par sessioner var klart relevanta för detta projekt. En sessions relevans gick utöver de övriga, jag tänker naturligtvis på sessionen Landsbygdens platsidentiteter: natur kultur och globalisering:

Sessionen behandlar svensk landsbygdskultur i en tid karaktäriserad av globalisering och urbanisering. Dessa processer är sammankopplade på flera plan: ekonomiskt, politiskt och inte minst kulturellt.

Sessionen rymde fyra olika föredrag:

Håkan Berglund-Lake: När skogen inte känns igen. Förändrad skogsanvändning och dess existentiella effekter. Håkan lyfter fram glesbygden som naturresurs utifrån dagens energipolitik där förnyelsebar energi står i centrum. Han diskuterade såväl avfolkning som bioenergiuttag som vindkraftetableringars inverkan på hur individen uppfattar sin situation och sin livsmiljö. Speciellt när livsmiljön, som idag, är satt i snabb förändring.

Magnus Andersson: Provincial globalisation: theorizing local appropriation of global cultural strategies. Även Magnus lyfte fram problemet med avfolkning av delar av landsbygden. Detta analyserades mot olika försök att genom marknadsföring marknadsföra sin plats i världen.

André Jansson: Medierat centrum - marginaliserad idyll. Fokus för Andrés fördrag var begrreppet livskvalitet och hur det uppfattas på olika håll. Med statistik från SOM-institutet visade han att boende i såväl landsbygd som stadsmiljö uppfattar livskvaliteten som högre på landet än i staden. Vilket är intressant i relation till Magnus diskussion om avfolkningsbygd och Håkans diskussion om landsbygden som den urbana miljöns energiexploateringszon.

Katarina Saltzman: Landsbygdens vårdade landskap och stadens vilda natur. Landsbygdens natur och värden är en konstruktion orsakad av politisk ekonomisk styrning av lantbruket. Det paradoxala i förhållande till detta blir att naturen, t.ex. i form av igenväxning, blir ett hot mot de politiskt utsedda naturvärdena.

Samtliga föredrag i sessionen kan sättas i relation till hur man hanterar värdebedömningar inför etableringar av vindkraft.

Denna session, och flera med den, var mycket inspirerande och gav orsak att fundera över ett och annat som har med vindKRAFT & KULTURmiljö att göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar