fredag 15 oktober 2010

Att glömma det uppenbara

Tydliga spår av torvtäkt utefter Jägmästarevägen som löper genom projekteringsområdet.

Göteborgs Energi planerar en vindkraftpark om ett dussin verk vid Sätila/Lygnern i södra västergötland. Man har inte lyckats få med sig lokalbefolkningen utan snarare skapat ett ganska kraftigt lokalt motstånd som bland annat ventilerat sina åsikter friskt i lokalpress (Markbladet) och regionalpress (Borås tidning).

Eftersom ett par av forskarna i detta projekt i olika sammanhang haft med området att göra så har vi haft intresse av att följa ärendet och hur man hanterat kulturmiljön. Det finns några saker som är värda att kommentera och lyfta fram. Själva kulturmiljögenomgången är relativt gedigen även om det finns anledning att komplettera den på ett par punkter. Men så är det i princip alltid. T.ex. är det förvånande att man, när man beskriver konsekvenser på riksintressen och objekt i den kommunala bevarandeplanen inte relaterar dessa till de verk som faktiskt redan finns i trakten och den effekt de har på objektet/miljön i fråga.

I underlaget konstateras det att området som helhet framför allt är utmark (huvudkällan är en ca 10 år gammal forskningsinsats utförd av projektmedarbetaren Örjan Hill). Man nämner ett antal utmarksaktiviter, t.ex. jakt, bete, torvtäkt etc. Rent metodiskt har man inventerat nya vägdragningar och uppställnignsplatser till fots samt bilinventerat de vägar som skall breddas. Det är då förvånande att man inte nämner de spår av torvtäkt som finns i ett par av mossarna som ligger intill en av vägarna som kommer att breddas (Jägmästarevägen). Det är en kulturmiljö som minner om en äldre tids resursutnyttjande, ett resursutnyttjande som inte bedrivs på detta vis längre.

En annan intressant observation är att Göteborgs Energi anger att uppställningsplatserna kommer att vara ca 1300 m2 stora. Inom projekt vindkraft & kulturmiljö har vi ännu inte stött på en enda uppställningsplats i skogsmark som understiger 2500 m2. Det skall bli intressant att se om GE lyckas uppfylla den förutsättning man själv satt upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar